دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تاریخ فلسفه اسلامی 1

115اسلاید اصالت فلسفه اسلامی الیور لیمان مقدمه تاریخ فلسفه اسلامی }نظرات ◦1- تردید در اصالت فلسفه اسلامی –فلسفه اسلامی اصالت ندارد و شرح و انتقال همان فلسفه یونانی است. –تقلیدی و وارداتی است –اسلامی نیست و بیگانه است (از طرف برخی متدینان) –رد دینی بودن هر گونه فلسفه ◦2- پذیرش اصالت و نو آوری فلسفه اسلامی –فروکاهیدن فلسفه به کلام: –فلسفه اسلامی زاییده محیط اسلامی است و دانش یونانی نقش زیادی در شکل گیری آن نداشت –پذیرش استقلال فلسفی برای فلسفه اسلامی: –جریانات فکری اسلامی مراحل رشد خود را طی کرد و در مرحله ای که خود به رشد عقلی و فلسفه آفرینی رسیدند فلسفه یونانی را دریافت کردند و حتی فلسفه های دیگر   اسلامی بودن فلسفه اسلامی دکتر نصر مقدمه تاریخ فلسفه اسلامی }ریشه داشتن عمیق در جهان بینی قرآنی }تحول معنای عقل در اسلام از عقل جزئی و عقل کلی توماسی }فلاسفه اسلامی به واقع مسلمان متعهد بودند. }فلسفه اسلامی تاثیر شگرفی بر فلسفه های یهودی، مسیحی و هندی داشته است. }دیگر حوزه های تفکر اسلامی از آن بهره های فراوان گرفته اند.فلسفه عربی یا اسلامی }عربی بودن ◦برخی خاورشناس …