راهنمای آزمون مازهای پورتئوس


دستورالعمل آزمون مازهاي پورتئوس 1- آزمايش كودكان كوچكتر از 6 سال با ماز 3 سالگي شروع مي شود. 2- آزمايش كودكان 6 سال يا بزرگتر، جز درمواردي كه احتمالا نقص عقلي وجود داردبا ماز 5 سالگي شروع مي شود. 3-  در مورد كودكان 6 سال يا بزرگتر، ترسو يا كمرو يا افراد روستائي يا درهر موردي كه فهم زبان دستورالعمل آزمون براي آزمودني مشكل باشد مي توان از مازهاي 5 و6 سالگي براي تمرين آزمودنيها استفاده كرد. 4 – در ماز7 سالگي كسي كه جز آزماينده وآزمودني نبايد در اطاق آزمايش باشد  اما در موارد بسيار نادر مثلادرآزمايش بزرگسالان وكودكاني كه بيش از حد كمرو يا مضطرب يا پريشان  هستند ميتوان به يكي از والدين يا دوستان آزمودني اجازه داد كه تا پايان، ،آزمايش در اطاق بماند به شرط اينكه در جايي در اطاق بنشيند كه نتواند حركات آمودني را در موقع آزمايش مشاهده كند. اين فبيل افراد در جريان آزمايش بايد صحبت يا اظهار نظر ننمايند. تعداد صفحات:    8 نوع فایل:    WORD …