مقياس خودشناسی انسجامی قربانی ISK


مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی) شامل۱۲سوال است.           تعداد سوالات:   12 تعداد صفحات:    2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری نوع فایل:    WORD …